Whistleblowingový kanál

Whistleblowingový kanál – Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o.

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen 'Zákon'), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Odbornému léčebnému ústavu Metylovice p.o. jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má Odborný léčebný ústav Metylovice, p.o. povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příslušná osoba:

Mgr. Petr Fabián, PhD
Telefonní kontakt: 608 230 246

Zastupující osoba:

Mgr. Pavel Hajátko 

Telefonní kontakt: 776 223 035


ochrana.oznamovatelu@gmail.com

Více na:

Metodika Ministerstva spravedlnosti – ZDE

Kdo může oznamovat:

Kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání, např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, zájemce o zakázku, oznámení může být učiněno i anonymně.

Co se oznamuje:

  • porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí EU - ZDE, protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku.

Jak správně poslat oznámení?

  • Vždy posílejte pravdivé informace
  • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
  • případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení.

Jak se oznamuje?

  • osobně na sekretariátu Odborného léčebného ústavu Metylovice,p.o., schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (ochrana.oznamovatel@gmail.com)
  • telefonicky: +420 608 230 246 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)

V případě podání oznámení osobně, podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT - OZNAMOVATEL

Jaké jsou lhůty pro vyřízení oznámení?

  • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou Odborného léčebného ústavu Metylovice, p.o.;
  • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou Odborného léčebného ústavu Metylovice, p.o. bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát);
  • za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě Odborného léčebného ústavu Metylovice, p.o.

Jak bude s oznámením naloženo:

V závislosti na obsahu oznámení Příslušná osoba podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů